Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nowa Regionalna Inteligentna specjalizacja – Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja – szansa na rozwój nowych technologii w województwie warmińsko-mazurskim.

Przyjęta przez Komisję Europejską w 2010 roku w „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” miała być długoterminową perspektywą zmian społecznych i gospodarczych na naszym kontynencie.

Poszczególne kraje członkowskie zostały zobowiązane do stworzenia dogłębnej diagnozy zagrożeń i możliwości rozwoju na podstawie poszerzonych badań i statystyk. Polska również określiła swoje priorytety, które wpisują się w strategie UE. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) bazują na sferach zatrudnienia, innowacji, edukacji oraz zmian dotyczących działań proekologicznych takich jak ochrona klimatu czy zmiana polityki energetycznej.

Regionalna Inteligentna Specjalizacja (RIS) jest strategią rozwoju w ramach KIS, ale bazuje na możliwościach konkretnego województwa, czyli ma ona zasięg geograficzno-administracyjny. Kluczowe obszary danego regionu muszą oscylować wokół badań, rozwoju oraz innowacji.

Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja ZAIC

Projekt Inceptum to Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja ZAIC ma uwzględniać przed wszystkim zmiany technologiczne w kierunku ekologii i utrzymania wyjątkowych walorów naszego województwa. Jakiego typu technologie moglibyśmy zaadoptować w naszym województwie aby nie utracić jego piękna.

Głównym celem realizacji projektu „Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja” jest określenie zasobów oraz możliwości branży przemysłowej, której będzie dotyczyć nowa inteligenta specjalizacja, a także zdefiniowanie potencjału i strategii rozwoju sektora w ciągłu najbliższych 10 lat, zgodnie z poddziałaniem 2.1. Cel 1 i Cel 3

„Oś Priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur realizować będzie dwa cele tematyczne polityki spójności, tj. Cel 1 „wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” oraz Cel 3 „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” w zakresie przewidzianym dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

 

Innowacyjne technologie

Nowe i innowacyjne technologie są fundamentem nowej IS, która ma przyczynić się do silnego rozwoju województwa poprzez:

  1. Wzrost firm, które te nowe technologie będą wytwarzać.
  2. Rozwój firm, które będą korzystać w nowych technologii.
  3. Zwiększenie dobrej jakości dostępności produktów i usług dla mieszkańców (np. zaawansowane aplikacje, inteligentne miasta).
  4. Przyciąganie inwestorów do firm zaawansowanych technologicznie.
  5. Uatrakcyjnienie regionu jako zdrowego , ekologicznego, ale interesującego pod kątem poszukiwania ciekawej pracy.
  6. Rozwój technologii i kompetencji związanych z ekologią i walką ze zmianami klimatu (nowe, energooszczędne maszyny i technologie).

Proponowana specjalizacja tylko pozornie wiąże się z rozwojem przedsiębiorstw technologicznych, bowiem efekty projektu będą silnie wpływać nie tylko na gospodarkę, ale na wiele aspektów codziennego życia i jego jakości w naszym regionie.

ZAKRES RZECZOWY:

Projekt Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja jako inicjatywa oddolna grupy przedsiębiorców ma na celu opracowanie Diagnozy oraz Programu rozwoju sektora przemysłu. Dokumenty te będą opracowane przez wykonawców wyłonionych zgodnie z PZPZ, przy współpracy z WMARR, Stowarzyszeniem Wspierania przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu – interesariuszami podczas spotkań.