Projekt nowej regionalnej inteligentnej specjalizacji

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Projekt zakłada przeprowadzenie procesu pogłębionej diagnozy i analizy sektora przemysłu jakim są nowe technologie czyli automatyzacji i cyfryzacji, który mógłby stać się kolejną regionalną inteligentna specjalizacją (RIS). Podstawą koncepcji RIS „Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja” jest potencjał wytwórczy firm związany z  nowymi technologiami oraz innowacjami z zakresu procesów produkcyjnych. Dostępne najnowsze systemy pomiarowe (czujniki, systemy wizyjne, inteligentne systemy kontroli jakości) czy systemy lokalizacyjne (nawigujące, umożliwiające zdalne pomiary, teledetekcję itp.), jak również inteligentne sterowanie (urządzeniami, maszynami i robotami czy pojazdami bezzałogowymi) dają olbrzymie możliwości wzrostu technologicznego lokalnych przedsiębiorstw. Proponowana specjalizacja obejmuje także zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, internetem rzeczy i Big Data – czyli szeroko pojętym przesyłaniem, analizowaniem, przetwarzaniem danych oraz rozwijanie na tej podstawie zaawansowanych algorytmów.

Głównym celem projektu jest zdefiniowanie zasobów i potencjału branży sektora przemysłu związanego z nowymi technologiami pod nazwą Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja jako inteligentnej specjalizacji regionu oraz określenie możliwości i ścieżki rozwoju sektora w perspektywie 10 lat.

Województwo warmińsko-mazurskie boryka się z poważnymi problemami – niskim poziomem przedsiębiorczości, jednymi z najniższych zarobków w kraju, niekorzystnymi zmianami demograficznymi, niskim poziomem automatyzacji pracy, brakiem zainteresowania inwestorów. Jednocześnie w obliczu przemian gospodarczych firmy muszą inwestować w rozwój by utrzymać się na rynku i być konkurencyjne wobec innych firm krajowych i zagranicznych. Nowa RIS nie tylko pozwoli n silny wzrost gospodarczy regionu, ale także w połączeniu z istniejącymi już specjalizacjami będzie stanowiła o zrównoważonym rozwoju. Przedsiębiorcze odkrywanie inteligentnej specjalizacji pozwoli na nowo odkryć potencjał Warmińsko-Mazurskiego i na jego bazie tworzyć innowacje na skalę nie tylko kraju, ale i Europy jak również rynków globalnych. Rozwój nowych technologii może się okazać kluczowym czynnikiem rozwoju lokalnych firm.

Dotychczasowe RIS – Ekonomia wody, Żywność wysokiej jakości, Zdrowe życie, Drewno i meblarstwo bazują na wyjątkowości przyrodniczej regionu. Jednak dopiero Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja daje możliwość nie tylko skorzystać z potencjału regionu, ale także rozwinąć pozostałe RIS. Wspomniane zaawansowane technologie stanowią istotną część Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty

KIS 9. Elektronika i fotonika

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne 

KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne

Jednak nie sposób pominąć zazębiające się dziedziny innych specjalizacji takich jak

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo – nowe technologie pozwalają lepiej monitorować zdrowie i życie ludzi, ograniczać negatywny wpływ środowisk miejskich (smart city)

KIS 5. Inteligentne budownictwo – czyli nowe systemy zarządzania budynkami, inteligentne domy, które pozwalają oszczędzać energię elektryczną oraz optymalizować  zużycie np. wody.

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) to kluczowe z punktu widzenia gospodarki zidentyfikowane obszary, które należy rozwijać z pomocą funduszy Unii Europejskich. Powyżej wymienione KIS będą miały swoją reprezentację w postaci RIS – Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja. Ma ona przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom takim jako depopulacja województwa, niska innowacyjność oraz zbyt małe środki przeznaczane na badania i rozwój (B&R) oraz potrzebę wzrostu konkurencyjności firm. Powyższe problemy i potrzeby mają swoje umocowanie w  dokumencie  „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Jednocześnie w województwie nie brakuje wielu zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich oraz dużych, które podołają wyzwaniu tworzenia nowych technologii i wdrażania innowacji w przemyśle.

W celu strategicznym: Inteligentna produktywność zawierają się powyżej opisane potrzeby i działania z nimi związane – satysfakcjonująca praca, infrastruktura przedsiębiorczości. Dokument zawiera także obietnicę zainteresowania samorządu wobec wspierania aktywności na rzecz rozwoju i transferu nowych technologii.

Przedsiębiorcze odkrywanie sektora Zielona Automatyzacja i Robotyzacja jest ściśle powiązane z diagnozą, potrzebami oraz celami Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Warmińsko-Mazurskie 2030.